Frågor till Trafikverket om tågbuller

Under våren 2012 genomförde Trafikverket stora ombyggnader av järnvägen vid Stehag. Det har aktualiserat frågor om buller från järnvägen. Därför ställde vi från Stehags intresse- och försköningsförening en del frågor till Trafikverket juni 2012.

Fråga: Med tanke på att mängden tåg som passerar har ökat kraftigt under senare år har önskemål om bullerplank förts fram, men vad vi förstår har beslut tagits om att Trafikverket i stället ska ge bidrag till andra bullerdämpande åtgärder som treglasfönster, bullerskydd vid uteplats m.m. Stämmer det?

Svar: Beslutet innebar att vi ska bedöma situationen utifrån de riktlinjer som gäller för åtgärdsprogrammet i befintlig miljö. Det betyder att det är inomhusmiljön som prioriteras, och den vanligaste åtgärden är då att man förbättrar fasadens ljudisolerande förmåga genom åtgärder på fönstren. Man ska ha beräknade maximala ljudnivåer på mer än 55 dBA inne för att åtgärd ska komma ifråga. En lokal skärm för att skydda uteplats erbjuds dem som har mer än 70 dBA ekvivalent (dygnsmedelvärde) vid sin fasad. Om det finns sådana fastigheter så kommer de att identifieras och kontaktas för erbjudande om åtgärd. Jag kan inte säga på rak arm om/när den typen av åtgärder kan bli aktuella i Stehag.

Fråga: Hur går man tillväga om man bor nära järnvägen i Stehag och störs av bullret – vart vänder man sig för att få treglasfönster eller andra bullerdämpande åtgärder betalda av Trafikverket? Vilka är det som har rätt att få detta bidrag? Flera vi talat med som bor längs med järnvägen känner inte till denna möjlighet.

Svar: I princip ska Banverket ha gjort bullerskyddsåtgärder (tilläggsglas eller nya fönster) längs den här sträckan för dem som har höga ljudnivåer, men det kan mycket väl hända att några tackat nej vid första omgången eller att en ny bullerberäkning skulle ge en annan bedömning än tidigare. I vissa fall kan vi också erbjuda ett bidrag om man själv vill byta fönster för att komplettera tidigare utförd åtgärd, men då måste man avvakta vår bedömning av vilken bullerdämpning (Rw-värde) fönstret ska ha. Man kan göra en ansökan om bullerskyddsåtgärd på vår hemsida. Där finns också mer information om hur vi bedömer de ansökningar som kommer in.
http://www.trafikverket.se/Privat/Service–e-tjanster/Ansok-om-bidrag-och-tillstand/Ansok-om-bullerskydd/

Bifogar också en blankett man kan använda istället om man vill, och skicka med vanlig post: Ladda ner blanketten som pdf: bullerskyddjuni2012

Fråga: Kommer trafikmängden och hastigheterna att öka nattetid jämfört med tidigare nu när ombyggnaden är klar? 

Det nyligen förlängda förbigångsspåret i Stehag används för att snabbare trafik ska kunna gå förbi långsammare. Detta behövs främst dagtid, då snabbtåg och godståg samsas om utrymmet på Södra stambanan. Nattetid är det nästan bara godstrafik ute och kör, och då går alla tåg i allmänhet lika snabbt. Någon ökad trafik som bromsar i Stehag under nätterna är alltså därför inte att vänta. Inte heller dagtid är någon ökning planerad – även om de tåg som nu stannar där kan vara längre än tidigare.

Däremot är det mycket möjligt att den passerande trafiken kommer att öka något litet under kommande år. Konjuktursvängningar och skiftande intresse för järnvägstrafik kan innebära såväl minskning som ökning av  trafiken. Blir det en ökning kommer den dock att vara blygsam, med tanke på att nästan all kapacitet är utnyttjad som det är idag.

Största tillåtna hastighet (STH) idag är 16o km/h, men snabbtåg får köra ännu fortare. Godstågen får normalt inte köra mer än 100 km/h, oavsett vad som är ”skyltat”.

Fråga: Problemet med gnisslande bromsar på framför allt godståg har verkat öka de senaste åren. Vad gör Trafikverket åt det? Finns det regler som hindrar ett godståg att bromsa in nattetid med gnisslande bromsar när de befinner sig vid ett samhälle? 

Svar: Nej, det finns inga sådana regler. Alla tåg som trafikerar banan har en gång i tiden fått ett godkännande, och före 2004 fanns inga bullerkrav i samband med det. De får då fortsätta köra med dessa tåg så länge de inte har säkerhetsbrister.

Fråga: Under våren när vi har haft enkelspårsdrift och lägre hastigheter genom Stehag har vi märkt att bullernivåerna har minskat rejält. Finns det möjlighet att införa lägre hastigheter på järnvägen även fortsättningsvis nattetid som ett sätt att minska bullernivåerna?  

Svar: Nej, det bedömer jag inte att det gör. Det är väldigt många samhällen som tågen ska köra igenom. Jag har aldrig hört talas om att man genomfört hastighetssänkningar på järnvägen av bullerskäl.

Kommentera

Du kan använda dessa HTML–taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>