Sammanfattning av kvällens möte

Vi var ett tiotal bybor som samtalade om trafik och byggande i Stehag i Smebackstugan i kväll. Det var intressant att lyssna till er alla – det var många olika perspektiv representerade i kväll vilket gjorde samtalen extra givande.

På kvällens möte var tre områden i fokus för diskussionerna:

  • grönområden i byn
  • området vid Stationsvägen
  • Hasslebrovägen
Mycket av diskussionerna rörde frågan om vad vi kan göra för att få till trevligare grönområden/mötesplatser och fler lekplatser i byn. Nu saknas en allmän lekplats helt norr om järnvägen till exempel, och den gröning mitt i byn där barn leker, spelar boll etc riskerar att bebyggas om kommunen får igenom den detaljplaneändring som nu är på gång. Önskemål om en aktivitetspark, förslagsvis vid gröningen intill skateboardrampen, togs också upp. Kanske med boulebana, utegym etc. Parkeringsmöjligheter längs med järnvägen för besökare till de verksamheter som finns där önskas också, liksom en cykelväg längs med Stationsvägen för att knyta an till den nya vandringsleden ner mot Ringsjön. En trappa/gångväg ner för slänten söder om stora viadukten efterfrågades också.

På mötet i kväll togs även frågan om vi skulle kunna ta över skötseln av grönområdena i byn. Det är något vi behöver prata mer om på t.ex. kommande styrelsemöte i intresseföreningen:  Är det möjligt? Vill vi? Vilka områden? Vilka möjligheter till samverkan finns med Vägförening, Fotbollsklubb? Hur kan vi säkerställa en långsiktig drift? Är det bättre att försöka påverka kommunen att utveckla de grönområden vi har? osv.

Vi pratade också en del om att trafiksäkerheten vid Hasslebrovägen är riktigt dålig, och att kommunen/Trafikverket behöver ta tag i frågan. Flera förslag diskuterades, och här behöver vi arbeta med flera frågor parallellt som alla är viktiga för att hitta en lösning på detta – åtgärda den dåliga sikten vid utfarten intill stora viadukten och bredda vägen utanför byn något för att möjliggöra för trafik att säkert köra runt byn i stället för genom Hasslebrovägen. Och inte minst att skapa en cykelväg/trottoar längs med Hasslebrovägen för att göra trafikmiljön säkrare för t.ex. de barn som rör sig till/från affär, skateboardramp, skola etc. Hur kan vi samverka med Vägföreningen och kommunen för att hitta en lösning på trafiksituationen vid Hasslebrovägen? Kan vi som nämndes på mötet få Trafikverket intresserade av att skjuta till medel för att åtgärda cykelväg/trottoar etc i utbyte mot att kommunen tar över Hasslebrovägen? Det förutsätter i så fall en lösning på ersättningsfrågan till Vägföreningen i kombination att vägbredden på vägen runt byn behöver ses över och den skymda sikten vid östra utfarten lösas. Ett förslag på det sistnämnda kan vara att schakta bort en del av kullen vid skogspartiet vid den utfarten från byn och anlägga en cykelväg och cykelbro som ansluter till cykelvägen längs med bäcken vid Hasslebrodagiset.

Idéer om var framtida byggande i byn skulle kunna ske togs också upp. Många menade att de områden som nu planeras för byggnationer (grönområdena vid Solhemsvägen och Vestins väg) av olika skäl inte är lämpliga  (t.ex. behövs som grönområde/mötesplats, bullerutsatt läge och fuktproblem vid Vestins väg osv.). Alternativa förslag som nämndes var bl.a. kullen vid Hasslebrodagiset och området på andra sidan vägen om den, kommunens mark norr om fotbollsplanerna, busstorget (om man flyttar bussen till området väster om återvinningen vid järnvägen) och grusplanen söder om järnvägen.

Förslag om att se över skyltningen vid den norra infarten till Stehag kom också upp – nu kör t.ex. transporter till Otto Olssons bygg av misstag in genom byn. Kanske kan det lösas med en annan skyltning, t.ex. en lastbilsskylt som visar på vägen som går runt byn?

Förhoppningar om att badplatsen i ordningsställs nu när vandringsleden till Ringsjön är klar togs också upp på mötet.

HUR GÅR VI VIDARE?

För att summera hur vi nu går vidare med alla idéer och tankar som kom upp under kvällen, kommer vi att bilda en Stehag framåt-arbetsgrupp som jobbar fram ett konkret förslag till hur cykelvägar skulle kunna binda samman grönområden/lekplatser/mötesplatser i byn – och hur cykel/gångvägar skulle kunna förläggas i byn för att få smarta och säkra vägar mellan bostadsområden-skola-station-skateboardramp osv. I det förslaget kan även de idéer kring utveckling av mötesplatser utomhus i byn tas med.

Tanken är att sedan presentera förslaget för kommunens tjänstemän och politiker allra senast i början av hösten. Förhoppningsvis kan det inspirera till mer långsiktiga visioner som gynnar både kommunen och Stehagsborna på sikt. Kommunen har också påbörjat ett arbete att se över t.ex. detaljplanen för området vid Stationsvägen, och även översiktsplanen, så vi hoppas det ska vara möjligt att våra idéer tas tillvara genom det arbetet.

Arbetsgruppen samlas första gången nästa torsdag 22 maj kl 18-19  på Stehags bibliotek och tittar på tidigare förslag som intresseföreningen har tagit fram och ser vilka idéer från Stehag framåt-dagarna som vi kan väva in i det nya förslaget om cykelvägar m.m. Mejla stehagsintresseforening@gmail.com om du har frågor eller idéer. Eller kom helt enkelt till biblioteket nästa torsdag!

Avslutningsvis också ett stort tack till Peo på Leader MittSkåne för allt stöd vi har fått i byutvecklingsprojektet som gjort Stehag framåt möjligt!

Vi ses!
Nina/Stehags intresse- och försköningsförening

Kommentera

Du kan använda dessa HTML–taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>