Idédokument inför ny översiktsplan 2017

Stehag skiss Hasslebrovägen_Langes Landskap

Stehags intresseförening har sammanfattat de synpunkter om byns utveckling som har kommit fram under 2013 till 2015 i de workshops och enkäter som vi har genomfört, bl.a. med stöd av Leader MittSkånes byutvecklingsprojekt.

Eslövs kommun påbörjade i april 2015 arbetet med att se över den gamla översiktsplanen från 2001. Den nya översiktsplanen är tänkt att träda i kraft 2017. Läs mer här

Läs idédokumentet från Stehags intresseförening från december 2015 här

Idédokumentet bygger på följande material från workshops och enkäter 2013 till 2015:

Cykelworkshop september 2015

Stehag Framåt 2014

– Mer om Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Alla idéer från Stehag framåt-dagen den 1 mars 2014

– Idéerna om trafik och byggande 1 mars 2014

– Sammanfattning från Stehag framåt-mötet om trafik och byggande 15 maj 2014

Stehagsenkäten 2013-2014

Frågor till våra politiker 2014

Lokaliseringsutredning ny förskola_remissvar från Stehags intresseförening_29 juni 2015

Andra dokument, länkar m.m.

Dessutom pågår under 2015 till 2016 ett omfattande projekt i Stehag som helt drivs på ideell väg av några engagerade bybor som vill se till att ett fibernät som ägs gemensamt av byborna byggs i Stehag.
Läs mer här

Sommaren och vintern 2014 lämnade vi in en erinran på detaljplaneförslaget för grönområdet vid Solhemsvägen – ett område där kommunen parallellt hade skissat på en boulebana m.m. tillsammans med de närboende: Erinran samråd Värlinge11:26 Stehags intresse och försköningsförening juni 2013 och en mer utförlig erinran där vi tar upp behovet av en förnyad översiktsplan och en plan för grönområden: 20 december 2013: Erinran Stehags intresseförening Värlinge11:26 granskning samråd

Våren 2012 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Hastighetsplan 2012: Stehags remissvar hastighetsplan 29 februari 2012

Hösten 2011 lämnade vi synpunkter på kommunens förslag till Cykelplan 2011: Remissvar från Stehags intresse- och försköningsförening ang cykelplan Stehag 26 oktober 2011

Svar från Trafikverket 2012 om tågbuller