Frågor till våra politiker 2014

Stehags intresse- och försköningsförening har under 2013 och 2014 deltagit i ett byutvecklingsprojekt inom Leader MittSkåne och har under den tiden påbörjat framtidsprojektet ”Stehag framåt!”. Ett flertal diskussionsmöten har genomförts under 2014 med bybor, föreningar och företagare där idéer för framtiden har fångats upp inom områdena ”natur och miljö”, ”trafik och byggande”, ”barn och unga”, ”äldre”, ”kultur och gemenskap” samt ”företagande”.

Som en fortsättning på detta projekt kommer vi på Stehagsdagen 30/8 anordna en framtidsutställning. Här kommer vi också att presentera svar på de frågor vi ställt till politikerna i Eslövs kommun under augusti 2014. Frågorna bygger på de idéer och synpunkter som kommit fram i samband med framtidsmötena och enkäten. Ni hittar alla idéer och synpunkter på (http://www.stehag.org/stehag-framat/).

SVAR FRÅN PARTIERNA I ESLÖVS KOMMUN AUGUSTI 2014 HITTAR DU HÄR!

Här presenterar vi frågorna och lite mer utförlig bakgrundsinformation.

Har du frågor, hör av dig till stehagsintresseforening@gmail.com

  Fråga Kort bakgrundsinformation
1 Tycker ni det är viktigt att en ny översiktsplan tas fram för Eslövs kommun, och att den fortsättningsvis revideras varje mandatperiod? Den senaste fördjupade översiktsplan som gjorts för Stehag är från 1999, och Eslövs kommuns översiktsplan är från 2001. Enligt Plan- och bygglagen ska en översiktsplan uppdateras minst en gång per mandatperiod, dvs. vart fjärde år. Mycket har hänt på femton år i Stehag och byn har t.ex. växt mer och åt helt motsatt håll än vad översiktsplanen anger.
2 Vi vill att en fördjupad översiktsplan tas fram för Stehag, på samma sätt som för Marieholm, Flyinge och Gårdstånga. Hur ser ni på detta? Med den typen av fördjupad översiktsplan som gjorts för Marieholm, Flyinge och Gårdstånga finns möjlighet att ha visioner för en längre tid framåt, och mer på djupet än i den vanliga översiktsplanen. Enligt den likställighetsprincip som gäller för kommunens arbete får inte vissa kommuninvånare favoriseras framför andra.
3 Hur ser ni på att omvandla Hasslebrovägen i centrala Stehag till en trivsam och trafiksäker bygata? Stehags intresseförening har i många år drivit frågan som också engagerat många bybor – se Stehagsenkäten. Särskilt sommartid rör sig många barn på vägen till och från affär och skateramp. Vägens underhåll är också mycket eftersatt.
4 Hur ser ert parti på behovet att utveckla grönytorna inne i Stehag? I Stehagsenkäten och på Stehag framåt-mötena har det kommit fram ett stort missnöje med att de till stor del bara är gräsmattor.Önskemål om fler mötesplatser utomhus har kommit fram, t.ex. park med sittplatser, boulebana osv. Se Stehagsenkäten 2013-14
5 Hur ser ert parti på den avveckling av Stehags lekplatser som har skett under senare år? Nu finns bara två allmänna lekplatser (varav en inte alls sköts) kvar söder om järnvägen, och ingen norr om järnvägen.Lekplatserna behöver också utvecklas – i hela Stehag finns t.ex. en enda bebisgunga trots ett stort antal små barn och ingen ”kompisgunga” för de lite äldre barnen. Intresseföreningen i Stehag gjorde 2011 en lekplatsvandring med kommunens representant men fick då inte information om att flertalet av Stehags lekplatser skulle avvecklas, utan tvärtom diskuterades då en utveckling. Vart tog den vägen? Små närlekplatser i byn har avvecklats trots att de var värdefulla för barnen som då inte behövde passera en bilväg för att ta sig dit.Under senare år har också fler och fler barnfamiljer flyttat till Stehag vilket ökat behovet ytterligare av lekplatser och mötesplatser i byn.
6 Om det ska byggas en förskola till i Stehag, vill ni placera den söder eller norr om järnvägen?Idag finns alla förskolor norr om järnvägen, men alla nybyggda bostadsområden söder om järnvägen. Se Stehagsenkäten 2013-14
7 Vilken typ av nybyggnation tänker ni er i Stehag de närmaste åren, och var? Se Stehagsenkäten 2013-14
8 Hur ser ni på förtätning i Stehag? Kommer ni att riva upp beslutet att bebygga två av få återstående grönytor i Stehag?
Enligt nuvarande översiktsplan utmärks Stehag av grönskan inne i byn.Hela Stehag är också stationsnära om man jämför med det som anses vara stationsnära i t.ex. Eslöv.
Sedan drygt ett år tillbaka har vi förstått att kommunen vill förtäta Stehag genom att bebygga de få återstående grönytorna i byn för att skapa stationsnära boende.Om man jämför med vad som anses vara stationsnära enligt Länsstyrelsen i Skånes utredning om stationsnära läge från 2010 är hela Stehag stationsnära! Det finns alltså ingen anledning att bygga i ett bullerutsatt område helt nära järnvägen när det går att skapa nya boenden stationsnära på mer attraktiva områden i byns yttre områden.Se karta och mer fakta om stationsnära Stehag Hela Stehag är stationsnäraLänsstyrelsens rapport stationsnära läge
9 Hur ställer ni er till att det sluts ett avtal med markägaren kring utvecklingen av Gyaskogen som friluftsområde, bl.a. anpassning av skogsbruket, utveckling av motionsspår, ridspår, grillplatser, vindskydd och andra anordningar?Hur ser ni på att verka för att Gyaskogen blir ett naturreservat för rekreationsändamål? Trots att det i översiktsplanen från 2001 framgår att ett avtal ska finnas mellan markägare och kommunen om Gyaskogen finns det fortfarande inte något avtal som ger områdena kring motionsspåret ett skydd för kraftig avverkning, sönderkörning av motionsspår etc.Kommunens tjänstemän utarbetade för några år sedan ett förslag till naturreservat i de små delar av skogen närmast skolan och Kärrstorpsvägen som kommunen äger. Inga beslut har tagits ännu kring det, men preliminärt ställde sig ledande politiker i kommunen sig tveksamma till att ge Gyaskogen ett skydd som naturreservat.Mer om GyaskogenMer om kommunens förslag om naturreservat från 2011Natur- och kulturstigar i Gyaskogen – vår fina naturkarta!
10 För några år sedan fick vi löfte om att Stehagskolans skolgård skulle rustas upp. Fortfarande är skolgården nästan helt och hållet asfalterad och många av lekredskapen är mycket slitna och skulle behöva bytas ut.Kommer ni att satsa på en fortsättning av den upprustning som påbörjades förra året när en rink anlades på skolgården? Hur ser ni på önskemålet att göra Stehagskolans skolgård mer grönskande? 2011 arbetade en grupp föräldrar och lärare på Stehagskolan fram ett förslag till en roligare och trivsammare skolgård.Se förslaget här!
11 I år färdigställdes en cykel- och gångväg från Stehag till Ringsjön längs med järnvägen. Badplatsen vid Sjöholmen har förfallit under många år och behöver nu rustas upp. Hur ser ni på det?
12 Hur ser ni på att iordningställa en trafiksäker cykelväg mellan Stehag och Eslöv? I tidigare cykelplan fanns det med ett förslag till cykelväg längs med järnvägen, men i det senaste förslaget till cykelplan var denna väg borttagen från prioriteringslistan. Intresseföreningens remissvar 2011 om cykelvägar i och till/från Stehag
13 Trafiksituationen är idag besvärlig när man behöver passera järnvägen mitt i byn.Hur ser ni på en ny cykel-gångtunnel under järnvägen?Hur ser ni på en ny väg som knyter samman vägen vid Vattenverket och den stora viadukten öster om Stehag? I motsats till översiktsplanen 2001 har Stehag växt söderut i stället för norrut. Samtidigt saknas en genomtänkt infrastruktur för cykel-gångvägar från de nya områdena till stationen respektive affären och skolan. Alla förskolor ligger också på norra sidan av järnvägen.
14 Hur ser ni på att kommunen tar initiativ till att i samarbete med Trafikverket se till att bullerdämpningen och säkerheten längs järnvägen genom Stehag förbättras radikalt?De få bullerplank som finns i Stehag håller på att falla i bitar, och delar av järnvägssträckan genom byn saknar helt bullerplank.Detta samtidigt som järnvägsbullret ökat i och med det nya stickspåret som anlades 2012.
15 Hur ser ni på att det sker förhållandevis så få investeringar i byarna i Eslövs kommun jämfört med i centralorten?Vi har fått uppgifter om att enbart ca 15 % av byarnas skatteintäkter går tillbaka till byarna i Eslövs kommun.Samtidigt ser vi i Stehag ett stort behov av långsiktig planering för att möjliggöra större investeringar i t.ex. infrastruktur när byn växer(cykel-gångtunnel, cykelvägar, trottoarer, utveckling av grönytor och lekplatser osv).